Giới thiệu

    Học nghề tóc cần xem thực hành trực tiếp trên đầu tóc người thật hay thực tập trên tóc giả. 

    Trong buổi học cũng không thể xem trọn vẹn các thao tác cắt, uốn, gội, nhuộm, duỗi...trên kiểu tóc đó làm cho bạn không thể hiểu rõ.

    Phim hướng dẩn nghề tóc sẽ giúp cho bạn thêm kiến thức làm tóc. Bạn có thể học vào lúc rãnh rỗi, dừng phim để thực hành, quay ngược lại để xem cho rõ...

    

Phim bổ sung kiến thức thêm cho nghề tóc.